NOC*NSF en vereniging 3.0

Op maandag 14 september is een belangrijke stap gezet in de vernieuwing van NOC*NSF. Tijdens de verenigingsconferentie is het werk dat de afgelopen maanden door vele bonden en de werkorganisatie van NOC*NSF is verricht, met elkaar bediscussieerd. Over een andere verenigingsorganisatie, financiering van de sport en de gezamenlijke agenda van sportparticipatie. Respect voor de inzet van vele bevlogen mensen in de sport! Mooi om hieraan te mogen bijdragen. We zijn er nog niet, maar we zijn stevig op weg!

Voor meer informatie lees ook de blog van Gerard Dielessen, directeur NOC*NSF: https://nocnsf.nl/nieuws/2020/09/nocstarnsf-op-weg-naar-een-vereniging-30

Introductietraining verenigingen

In samenwerking met De Nederlandse Associatie (DNA) en Kuperus & Co. ontwikkelden wij een introductietraining voor nieuwe verenigingsmedewerkers. De training geeft een overzicht van de belangrijkste onderwerpen waar je als nieuwe medewerker van verenigingen mee te maken krijgt: hoe zijn verenigingen georganiseerd?, wat zijn de kerntaken van verenigingen?, wat is de rol van leden?, hoe zit de financiering van verenigingen in elkaar? , welke competenties en vaardigheden worden er van mij verwacht?, etcetera.

Een eerste digitale versie van de training is vandaag opgenomen en komt binnenkort beschikbaar via DNA.

Van ledenbinding naar ledenparticipatie

Voor iedere moderne vereniging geldt: participeren in de vereniging is niet iets voor erbij.

Traditioneel zijn verenigingen sterk in het binden
van leden in formele zin: bijvoorbeeld door zitting te nemen
in het bestuur, de ledenraad, regio- en afdelingsbesturen en
commissies. Steeds vaker zijn verenigingen actief om de leden
vanuit de inhoud te betrekken, ervan uitgaande dat er
veel kennis bij de leden aanwezig is. Ook vanuit het proces is
het goed om leden te betrekken, dit zorgt voor meer draagvlak
bij toekomstige besluiten. Leden wordt gevraagd mee te
bouwen en te ontwikkelen, juist op onderwerpen die direct
in het verlengde liggen van waar de leden in hun eigen organisatie
mee bezig zijn.

Samen met Marc van Rosmalen schreef ik een artikel over ledenparticipatie en co-creatie, met een uitstapje naar de dagelijkse praktijk van Aedes, de branchevereniging van woningbouwcorporaties.

Het artikel is te downloaden onder ‘publicaties’.

Nieuwe branchemonitor

Periodiek wordt in opdracht van VNO-NCW en MKB Nederland onderzoek gedaan naar de belangrijkste trends binnen branche- en beroepsverenigingen in Nederland. Kwantitatief longitudinaal onderzoek naar verenigingen is in Nederland helaas schaars, dus des te waardevoller dat deze ‘monitor’ wordt voortgezet.

Tijdens een bijeenkomst op 6 februari 2020 zijn de resultaten van de monitor 2019 gedeeld met ruim 70 branche- en beroepsverenigingen. De resultaten laten, onder andere, zien dat ledenaantallen stabiliseren en verenigingen steeds vaker een innovatie intermediaire rol aannemen.