Samenwerking

Samenwerking: het inzetten van middelen om een gezamenlijk doel te bereiken. Het is van alle tijden. Van de ‘collegia’ in de Romeinse tijd naar de opkomst van de gilden in de 12e en 13e eeuw, tot het verankeren van de ‘vereniging’ als rechtspersoon in het burgerlijk wetboek in 1838.

Toch veranderen samenwerkingsverbanden voortdurend. Van de formele samenwerking met het nodige decorum, binnen vast omlijnde kaders en regels uit de vorige eeuw, naar moderne verenigingen en stichtingen waar niet de eigen organisatie, maar de behoefte van de aangesloten leden centraal staan. Of zelfs de blik is gericht op de toekomst van de eigen sector of beroepsgroep, en de bijdrage aan vraagstukken in de markt of samenleving. Dit vraagt om een nieuwe kijk op samenwerking: Cooperation Next.

Voor wie?

Of u nu samenwerkt binnen een branchevereniging, beroepsvereniging, personenvereniging, werkgeversorganisatie, sectororganisatie of stichting – soms kan onderzoek, advies of begeleiding uitkomst bieden bij het vernieuwen van uw samenwerkingsverband.

Wat?

Graag ondersteun ik samenwerkingsverbanden met:

Visievorming op sector of beroep

 • Inspiratiesessies met bestuur, MT, ALV/Ledenraad als externe spiegel op majeure ontwikkelingen
 • Kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar trends en ontwikkelingen
 • Visievorming: formuleren toekomstbeeld en scenario’s
 • Consultatie achterban en stakeholders

Strategievorming verenigingen, stichtingen en andere samenwerkingsverbanden

 • Voorbereidend kwantitatief onderzoek: financiële scan, organisatieanalyse, marktanalyse, ledenonderzoek, stakeholderonderzoek
 • Voorbereidend kwalitatief onderzoek: individuele interviews of interactieve sessies met leden, bestuur, bureau en belanghebbenden
 • Strategie en beleidsformulering: werksessies visie, strategie en beleid, opstellen speerpunten notities, schets gewenste verandering vereniging op hoofdlijnen
 • Uitwerking van verandering: belangenbehartiging (agenda en werkwijze), kwaliteit (definitie en benoemen instrumentarium), dienstverlening (gewenste verandering in termen van aantal en soort) , organisatie: gewenste verandering rol en structuur ALV/Ledenraad, bestuur, bureau, ledengroepen, verdienmodel: gewenste verandering uitgangspunten financiering vereniging

Implementatiemanagement, coaching, evaluatie en opleiding

 • Kwaliteit en innovatie: evaluatie en herinrichting kwaliteitscyclus inclusief instrumenten en organisatie – formuleren innovatieagenda, innovatie-experimenten en innovatieprojectbegeleiding, inrichten intermediaire functie (kenniscentrum, academie, matchmaking, scale-up)
 • Dienstverlening: dienstverleningsonderzoek en concurrentieanalyses, dienstenscan (financieel/strategische waarde), opstellen business plannen diensten en uitvoering
 • Organisatie:  veranderagenda ALV/Ledenraad, bestuur en bureau (zelfevaluatie, samenstelling, profielen, agenda, competentieontwikkeling en training)
 • Verdienmodel: Kwantitatieve analyse vereniging-financieel, PMC-ontwerp en ontwerp alternatieve verdienmodellen